O nás

Sme softvérová spoločnosť ponúkajúca IT riešenia postavené na dlhoročných skúsenostiach odborníkov. Náš tím stojí na pevných základoch lojálnosti, priateľských vzťahoch a rešpekte. Prostredníctvom našich špecialistov detailne analyzujeme potreby zákazníka, ponúkame podporu pri výbere najvhodnejších riešení a ich implementáciou zefektívňujeme vnútorné firemné procesy. Zaoberáme sa hromadným inteligentným spracovaním papierových dát a ich ďalším automatizovaným spracovaním v elektronickej podobe. Uvedomujeme si hodnotu a silu informácií, a tak venujeme maximálnu pozornosť ich ochrane nielen z pohľadu bezpečnosti, ale taktiež z pohľadu ochrany osobných údajov.

Individuálny prístup ku klientovi a rešpektovanie jeho požiadaviek sú pre nás na prvom mieste.

Produkty

Špecializujeme sa na implementáciu Business Intelligence (BI), ako podporu pre efektívne získavanie dát, ich spracovávanie a analýzu. Využívame celosvetovo uznávané nástroje Talend, Knowage, Power BI, vďaka ktorým vytvárame pre používateľa prívetivé prostredie vybudované na stabilných základoch.

viac

Sme implementačným partnerom špecializovaného riešenia pre efektívne vedenie elektronickej registratúry ActiveRegistratúra, ktoré komplexne rieši procesy definované v platných legislatívnych normách, zabezpečuje spravovanie a riadenie dokumentov počas celého ich životného cyklu vrátane archivovania. Produkt ActiveRegistratúra vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. v znení opatrenia MV SR č. 203/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“ (č. certifikátu: SVS–OAR1-2022/006685 zo dňa 21. apríla 2022).

viac

ENTERPRISE Agendová Platforme (EAP) Každá organizácia denne vytvára desiatky dokumentov, ktoré je potrebné spracovávať, zdieľať a ukladať. Manažmentu dokumentov pozostáva zo zavedenia jednotných pravidiel, ktoré zadefinujú spôsob nakladania s dokumentmi v organizácií a z informačného systému, ktorý uvedené pravidlá efektívne podporuje. Informačný systém manažmentu elektronických dokumentov organizácie sa označuje ako systém DMS – Document management systém. Po zavedení systému bude mať organizácia plnú kontrolu nad správou a bezpečnosťou svojich dát.

viac

Poskytujeme služby komplexnej a koordinovanej ochrany informačných, komunikačných a riadiacich systémov aplikáciou bezpečnostnej politiky a zavedením systému monitorovania a neustáleho zlepšovania kybernetickej odolnosti. Definovaním najdôležitejších aplikácií, dát, procesov a kritických systémov identifikujeme kritické aktíva spoločnosti a pre kritické aktíva organizácie definujeme riziká a hrozby. Pomôžeme Vám posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť a odolnosť na poli kybernetickej bezpečnosti, ako aj schopnosť reagovať v prípade vzniknutých incidentov.

viac

Vytvárame technologicky vyspelé riešenia prispôsobené na mieru zákazníka s maximálnym dôrazom na spokojnosť, kvalitu a efektívnosť, vďaka ktorým sú pracovné postupy u klientov rýchlejšie a efektívnejšie. Naše softvérové riešenia sú postavené prevažne na Jave a JavaScripte.


Dodáváme IT kapacity najvyššej odbornej kvalifikácie. Ponúkame skúsených IT špecialistov, ktorí pomáhajú zákazníkom od  návrhu architektonických řiešení, implemetáciu až po optimalizaciu dodávaných riešení. Vďaka tomu vzniká spolupráca naplnená dlhodobým úspechom a dôverou na oboch stranách.


Informačný systém Grant manažment je portál na elektronické podávanie žiadostí o dotácie na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosahovanie cieľov organizácii v pôsobnosti štátu na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s dôrazom na zabezpečenie jednotného spôsobu zverejňovania, evidencie, vyhodnocovania a spracovávania žiadostí o granty. Samotná aplikácia podporuje kompletnú elektronizáciu životného cyklu žiadosti od jej podania, cez kontroly, transparentné hodnotenie a vybavenie, až po čerpanie schválenej dotácie. Zároveň poskytuje ucelený prehľad a históriu celej komunikácie so žiadateľom na jednom mieste. Jeho hlavným cieľom je zjednodušiť vybavenie agendy žiadateľov s využitím elektronickej formy komunikácie medzi poskytovateľom dotácií a žiadateľmi o dotácie.

viac

Kontakt

Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA, na ktorý sa uplatňuje Google ochrana súkromia a zmluvné podmienky. Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.